Скопје, 15.03.2012

 

Целта на овој Меморандум за соработка е да се создаде флексибилна правна рамка за соработка помеѓу Агенцијата и Факултетот на полето на воздухопловната медицина.

Соработката на која се однесува овој Mеморандум ги опфаќа областите и активностите кои се значајни за едукација на кадри за работа во областа на воздухопловната медицина, настава на студентите на Факултетот, научно -истражувачката дејност, развојната и стручно – апликативната дејност и сé другo што преставува заеднички интерес на страните.

 Меморандум за соработка