24.01.2018

 

Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор