Оперативна директива за безбедност со мерки во врска со операциите за прифат и отпрема