Директорите на Агенцијата за цивилно воздухопловство д-р Томислав Тунтев и на СУГС ЕМУЦ 8ми Септември, д-р Кенан Асани, деновиве во Скопје потпишаа Меморандум за соработка, со кој двете страни се заложија дека ќе работат на зајакнување на техничката и образовна поддршка, при реализација на развојни и научно истражувачки проекти во кои ќе бидат вклучени експертски и професионални тимови од двете иснтитуции.

Потписниците на документот, се обврзаа и на воспоставување взаемни консултативни и организационо-едукативни активности, размена на искуства и најдобри практики, наменети за учениците од СУГС ЕМУЦ 8ми Септември, кои низ посети на Агенцијата за цивилно воздухопловство би реализирале практична и феријална настава, во функција на нивните учебни програми.

Меморандумот за соработка стапува на сила, со денот на неговото потпишување.