Оперативна директива за рок на важност на дозволи и уверенија