Пилоти на крила за слободно летање кои не поседуваат дозвола издадена од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија односно се носители на дозвола издадена од страна на воздухопловни власти на странска држава или друго тело, кое е овластено по прописите на таа држава за издавање на таа дозвола не смеат да вршат летови на територијата на Република Северна Македонија доколку истите не се организирани и координирани од страна на овластен школски центар и/или инструктор за летање со крила за слободно летање кој е сертифициран/овластен од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија.