Оперативна директива за безбедност за преземање мерки за заштита на патниците и персоналот