02.07.2018

 

Овластените доктори Др Стевчо Донев-АМЕ 04 и Др Милица Јанкулоска Смилановска -АМЕ-05 заради годишни одмори нема да вршат прегледи на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал согласно Уредба за посебните услови начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал(службен весник на РМ бр.49/08, бр.87/11 и бр.169/13) во период 13.07 – 15.08.2018 година.

Како и во изминатите шест години овластените доктори од страна на Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија (согласно Уредба за посебните услови начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал) ги користат своите годишни одмори во период кога немаат закажани/планирани здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и друг стручен персонал, односно кога нема планирани редовни здравствени прегледи согласно статистичките податоци за важност на лекарските уверенија на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

 

Телефонски броеви на овластени лекари поединци за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал :

Др Стевчо Донев – АМЕ-04 : +389 71 292860

Др.Милица јанкулоска Смилановска – АМЕ-05 : +389 78 448224

 

За дополнителни информации ви стои на располагање Др Горан Богдановски-АМЕ-03 – Шеф на Отсекот за воздухопловна медицина во Агенција за цивилно воздухопловство на Република Македонија (тел.број : +389 78 482582; е-адреса : gbogdanovski@www.caa.gov.mk  )