Објава за продажба на деловен простор во сопственост на Агенција за цивилно воздухопловство по пат на електронско јавно наддавање

Прилог 1- Образец на пријава