Агенцијата за цивилно воздухопловство, 11.03.2010

 

Агенцијата за цивилно воздухопловство, на ден. 10.03.2010 година, издаде Уверение за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација, (М-НАВ), со број МК-01/2010ANSP М-НАВ АД СКОПЈЕ.

Уверението, е издадено, во согласност со член 10 и член 53 став 4 од Законот за воздухопловство (Службен весник на РМ 14/06, 24/07 и 103/08), а во врска со Уредбата за давање на услуги во воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата, и другите посебни услови неопходни за безбедно работење (Службен весник на РМ бр 114/08, 117/09)